Contact en meer

Privacy

Gegevensbescherming

Privacyverklaring voor website-exploitanten volgens de eisen van de AVG

Abellio GmbH en al onze dochterondernemingen in Duitsland (hierna 'Abellio' genoemd) zijn verheugd dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en dataveiligheid bij het gebruik van onze website zijn heel belangrijk voor ons. We willen u daarom hier informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doelen deze worden gebruikt.

Omdat wetswijzigingen of wijzigingen van onze interne bedrijfsprocessen aanpassing van deze privacyverklaring nodig kunnen maken, verzoeken wij u om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring kan op elk moment via Privacyverklaring worden oppgeroepen, opgeslagen en afgedrukt.


§ 1 Verantwoordelijke en toepassingsgebied

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna: AVG) alsmede overige nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Abellio GmbH
Friedrichstraße 69
10117 Berlijn
Duitsland
Tel.: +49 30 21300130
E-mail: info [at] abellio [dot] de
Website: www.abellio.de 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het internetaanbod van Abellio GmbH en alle dochterondernemingen, dat beschikbaar is via het domein www.abellio.de en de verschillende subdomeinen (hierna 'onze website' genoemd).


§ 2 Functionaris voor gegevensbescherming

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Dr. Karsten Kinast, LL.M., advocaat
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 221 222183-0
E-mail: mail [at] kinast [dot] eu
Website: www.kinast.eu


§ 3 Beginselen van gegevensverwerking

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoort informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag. Informatie die wij niet (of alleen met onevenredige inspanning) met uw persoon in verband kunnen brengen, bijvoorbeeld door de informatie anoniem te maken, zijn geen persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of verzenden) is altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming vereist. Verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en niet meer hoeft te worden voldaan aan wettelijke bewaarplichten.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om bepaalde aanbiedingen aan u te doen, informeren wij u onderstaand over de concrete procedures, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslag voor de verwerking en de betreffende opslagtermijn.


§ 4 Individuele verwerkingsprocedures


1. Beschikbaarstelling en gebruik van de website

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website van waaraf toegang plaatsvindt (Referrer-URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider


b. Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor de genoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 onder f) AVG. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk voor de beschikbaarstelling van een website en dient dus om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming te behartigen.

c. Opslagtermijn
Zodra de genoemde gegevens niet meer nodig zijn om de website weer te geven, worden deze verwijderd. Het verzamelen van gegevens voor beschikbaarstelling van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is vereist voor de werking van de website. De gebruiker heeft hiertegen dus geen bezwaarmogelijkheid. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.


2. Registratie / gebruikersaccount

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Met de verwerkte gegevens maken wij voor u een geïndividualiseerd gebruikersaccount waarmee u bepaalde inhoud en diensten zoals de Abellio-nieuwsbrief op onze website kunt gebruiken. Wij verwerken in dit verband uw e-mailadres, zodat we nieuwe toegangsgegevens aan u kunnen toezenden als u deze vergeten bent.

In het volgende overzicht kunt u in detail zien welke persoonsgegevens van u we verwerken tijdens uw registratie:

 • Aanspreekvorm
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail-adres 
 • Wachtwoord
 • IP-adres

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van de beschreven persoonsgegevens (zie § 4 2. a.) is volgens artikel 6, lid 1 onder a) AVG gebaseerd op de door u hieronder vrijwillig afgegeven toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring
Ik geef toestemming voor opslag van mijn persoonsgegevens bij aanmelding voor het gebruikersaccount. Op deze manier kan ik me bij toekomstige bezoeken aanmelden met mijn gebruikersnaam en wachtwoord, zonder mijn gegevens opnieuw in te moeten voeren. Ik heb de actuele privacyverklaring en de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze. Ik kan deze toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang intrekken door me aan te melden bij mijn gebruikersaccount en daar onder Persoonlijke instellingen 'Profiel verwijderen' te kiezen of contact op te nemen via newsletter [at] abellio [dot] de.

c. Opslagtermijn
Zodra de registratie op onze website is opgeheven of gewijzigd, worden de tijdens het registratieproces verwerkte gegevens verwijderd. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.

d. Opheffing van de registratie
Als gebruiker hebt u de mogelijkheid om de registratie op elk moment op te heffen. U kunt ook op elk moment de over u opgeslagen gegevens laten wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Meldt u zich op https://www.abellio.de/de/abellio-nordrhein-westfalen/fahrplaene-tickets/newsletter aan met uw wachtwoord. Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen. Kies onder uw persoonlijke instellingen 'Profiel', vervolgens 'Profiel verwijderen' en bevestig deze keuze. Als u problemen heeft of de toegangsgegevens niet beschikbaar zijn, stuur dan een e-mail naar newsletter [at] abellio [dot] de.

Als de verwerkte gegevens echter nodig zijn om een ​​overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen uit te voeren, is voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk indien dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.


3. Aankoop van producten / diensten
 
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om diensten (bijvoorbeeld zitplaatsreserveringen) te verwerven, waarbij persoonsgegevens worden verstrekt. De vereiste gegevens worden in een hiervoor bedoeld scherm ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. Er vindt geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De volgende gegevens worden tijdens het bestelproces verzameld: 
 • E-mail-adres
 • Wachtwoord
 • Aanspreekvorm
 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Geboortedatum
 • Telefoon thuis
 • Telefoon werk
 • Fax
 • Straat
 • Huisnummer 
 • Adrestoevoeging
 • Postcode
 • Plaats 
 • Land
 • BTW-identificatienummer

Uw gegevens worden doorgegeven aan de onderneming die de dienst levert, indien dit voor de levering van de producten nodig is. Om betalingen af te handelen, geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling. Deze ondernemingen mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling van de opdracht en niet voor andere doeleinden.

Als u op onze website producten aanschaft en hierbij uw e-mailadres aangeeft, kunnen we dit later gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen voor soortgelijke producten of diensten van ons.

b. Rechtsgrondslag
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens (zie § 4 3. a.), die nodig zijn om een ​​met ons gesloten koopovereenkomst uit te voeren, dient art. 6, lid 1 onder b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief na de aankoop van producten is § 7, lid 3 UWG (Duitse mededingingswet).


b. Opslagtermijn
Met de volledige afhandeling van de overeenkomst en volledige betaling van de koopprijs, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens. Verdergaande opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.

4. Nieuwsbrief

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kunt u zich abonneren op een kosteloze nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief regelmatig te kunnen toezenden, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Aanspreekvorm
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail-adres 
 • Wachtwoord
 • IP-adres

In verband met de verzending van de nieuwsbrief vindt geen overdracht van uw gegevens aan derden plaats.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, dat wil zeggen dat we de nieuwsbrief alleen aan u zullen toezenden als u voorafgaand uw registratie bevestigt via een link in een aan u verzonden bevestigings-e-mail. Daarmee willen we garanderen dat alleen u zelf als eigenaar van het opgegeven e-mailadres zich op de nieuwsbrief kunt abonneren. Uw desbetreffende bevestiging moet onmiddellijk na ontvangst van de bevestigings-e-mail plaatsvinden, omdat anders uw nieuwsbrief-aanmelding automatisch uit onze databank wordt verwijderd.

b. Rechtsgrondslag
De verwerking van uw e-mail-adres voor het verzenden van de nieuwsbrief is volgens artikel 6, lid 1 onder a) AVG gebaseerd op de hieronder vrijwillig door u afgegeven toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:
Door mijn gegevens in te voeren en op de knop 'Verzenden' te klikken, geef ik mijn toestemming voor het gebruik van mijn e-mail-adres voor het regelmatig versturen van nieuwsbrieven. Ik kan me op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief-service door op de betreffende link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken.

Ik kan de toestemming voor het verzamelen van tijdens de aanmeldingsprocedure verzamelde persoonsgegevens op elk moment intrekken.

c. Opslagtermijn
Uw e-mail-adres wordt opgeslagen zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Na afmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail-adres verwijderd. Verdergaande opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.

 
5. Contactformulier 

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een online-formulier. Bij het verzenden van uw verzoek via het contactformulier verwijzen wij u voor uw toestemming naar deze privacyverklaring. Als u het contactformulier gebruikt, worden de volgende persoonlijke gegevens van u verwerkt:

 • Aanspreekvorm
 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijf
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoon 
 • Mobiel
 • Fax
 • E-mail-adres
 • Medium (bij contactformulier voor opname in perslijst)
 • Redactie (bij contactformulier voor opname in perslijst)
 • Opmerkingen

Het opgeven van uw e-mailadres is nodig om uw verzoek te kunnen identificeren en beantwoorden. Bij gebruik van het contactformulier vindt geen overdracht van uw persoonsgegevens aan derden plaats.

b. Rechtsgrondslag
De bovengenoemde (zie § 4 5. a.) verwerking van gegevens voor het doel van contactopname is volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG gebaseerd op de hieronder vrijwillig door u afgegeven toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:
Door mijn gegevens in te voeren en op de knop 'Verzenden' te klikken, geef ik mijn toestemming voor het gebruik van mijn aanhef, voornaam, achternaam, bedrijf, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om mijn contactverzoek te beantwoorden.

Ik kan de toestemming voor het verzamelen van tijdens de aanmeldingsprocedure verstrekte persoonsgegevens op elk moment intrekken.

c. Opslagtermijn
Zodra uw ingediende verzoek is afgehandeld en de betreffende kwestie definitief is opgehelderd, worden uw via het contactformulier verwerkte persoonsgegevens verwijderd. Verdergaande opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.
 

6. Sollicitatieportaal

Abellio is blij met uw belangstelling voor het werken in een van onze bedrijven. Het is belangrijk voor ons om uw persoonsgegevens te beschermen bij de verwerking ervan tijdens de hele sollicitatieprocedure. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld tijdens de sollicitatieprocedure en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen:

 • Aanspreekvorm
 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mail-adres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoon
 • Opmerkingen


De Abellio groep verzamelt en verwerkt de door u op de vacaturesite ingevoerde of achtergelaten persoonsgegevens (geüploade PDF's van sollicitatiebrieven, curriculum vitae en eventuele andere bestanden) uitsluitend voor de afwikkeling van de sollicitatie en het bezetten van de functie. U kunt in de sollicitatieprocedure op eigen initiatief of naar een specifieke vacature solliciteren. Als u zich op de vacaturesite als open sollicitant heeft geregistreerd, worden uw gegevens gebruikt voor het testen van uw geschiktheid voor alle in aanmerking komende vacatures. Als u heeft gesolliciteerd naar een specifieke functie, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de bezetting van deze concrete functie. Als u wilt dat uw profiel wordt bekeken op geschiktheid voor andere functies, dient u hiervoor toestemming te geven. Vacatures worden bij de Abellio groep in samenwerking met de bevoegde hr-medewerkers en in overleg met de leidinggevenden van de betreffende afdelingen bezet. De leidinggevenden van de betreffende afdelingen en de hr-medewerkers kunnen tot verschillende bedrijven van Abellio behoren. Daarom kunnen uw gegevens zowel nationaal als internationaal binnen de Abellio groep worden gebruikt. Wij behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk en geven deze niet door aan personen buiten de Abellio groep. Indien u wordt aangesteld, worden uw gegevens als medewerkersgegevens opgeslagen en verwerkt.

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Als u uw sollicitatie intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.


§ 5 Overdracht van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • U overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend,
 • volgens artikel 6, lid 1, onder c) AVG sprake is van een wettelijke verplichting tot overdracht, 
 • dit wettelijk is toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) AVG vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 • de overdracht volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG vereist is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een zwaarder wegend belang bij heeft om uw gegevens niet over te dragen.


§ 6 Gebruik van cookies

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door ons bij uw bezoek van onze website naar de browser van uw toestel worden verzonden en daar worden opgeslagen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Met andere cookies kunnen we echter verschillende analyses uitvoeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld de browser herkennen die u gebruikt bij hernieuwd bezoek van onze website en ons diverse informatie doorgeven. Met behulp van cookies kunnen wij onder meer de inhoud van onze website gebruiksvriendelijker en effectiever maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website na te gaan en uw voorkeursinstellingen te bepalen (zoals land- en taalinstellingen). Indien derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij deze informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies richten geen schade aan op uw toestel. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

Onze website maakt gebruik van diverse soorten cookies, waarvan de aard en functie hieronder nader worden toegelicht.

Persistente cookies:
Op onze website worden persistente cookies gebruikt. Persistente cookies zijn cookies die langere tijd in uw browser worden opgeslagen en informatie aan ons doorgeven. De betreffende opslagtermijn is afhankelijk van de cookie. U kunt persistente cookies zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn om technische redenen nodig, zodat u onze website kunt bezoeken en gebruik kunt maken van de door ons aangeboden functies. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende toepassingen: Contactformulieren, Javascript herkenning 

Bovendien dragen deze cookies bij aan een veilig en correct gebruik van de website.

Analytische cookies:
Met behulp van deze cookies kunnen we het gebruik van de website analyseren en de prestaties en functionaliteit van onze website verbeteren. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken, welke pagina's het vaakst worden bekeken en of op bepaalde pagina's foutmeldingen verschijnen.


b. Rechtsgrondslag
Op grond van de beschreven gebruiksdoelen (zie § 6 a.) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op grond van een mededeling van ons op de website ("cookie-banner"), is de rechtmatigheid van het gebruik bovendien gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) AVG.

c. Opslagtermijn
Zodra de via de cookies aan ons verzonden gegevens niet meer nodig zijn voor het bereiken van het bovengenoemde doel, wordt deze informatie verwijderd. Verdergaande opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk is voorgeschreven.

d. Configuratie van de browserinstellingen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat alleen bepaalde of helemaal geen cookies worden geaccepteerd. Wij wijzen u er echter op dat als cookies op onze website via uw browserinstellingen zijn gedeactiveerd, u eventueel niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Via uw browserinstellingen kunt u ook cookies verwijderen die al in uw browser zijn opgeslagen. Bovendien is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd voordat cookies worden opgeslagen. Omdat browsers verschillend kunnen functioneren, verzoeken wij u om het helpmenu van uw browser te raadplegen voor de betreffende configuratie-mogelijkheden.

Als u een uitgebreid overzicht wilt van alle toegang door derden tot uw internetbrowser, adviseren wij u om speciaal hiervoor ontwikkelde plug-ins te installeren.


§ 7 Tracking- en analysetools

Wij maken gebruik van tracking- en analyse-tools om onze website voortdurend te kunnen optimaliseren en af te stemmen op de behoeftes van de gebruikers. Met behulp van tracking-maatregelen kunnen wij ook het gebruik van onze website door bezoekers statistisch registreren en ons online aanbod verder ontwikkelen op basis van de hierdoor opgedane inzichten. Op grond van deze belangen is het gebruik van de hieronder beschreven tracking- en analyse-tools volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG gerechtvaardigd. De onderstaande beschrijving van de tracking- en analyse-tools geeft ook uitsluitsel over de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en de verwerkte gegevens.

1. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw gebruik van deze website, wordt normaal gesproken verzonden naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies behalve het IP-adres ook andere persoonsgegevens kunnen verzamelen. Wij wijzen u erop dat Google deze informatie eventueel zal doorgeven aan derden, indien dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal de door cookies gegenereerde informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden via Google Analytics, wordt naar eigen zeggen van Google niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies algemeen voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige mate kunt gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies naast het IP-adres andere persoonsgegevens kunnen verzamelen. Om te voorkomen dat informatie over uw gebruik van de website wordt verzameld door en overgedragen aan Google Analytics, kunt u een plug-in voor uw browser downloaden en installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze plug-in voorkomt dat informatie over uw bezoek van de website wordt overgedragen aan Google Analytics. Een andersoortige analyse wordt niet voorkomen door deze plug-in.

Wij wijzen u erop dat u de hierboven beschreven browser-plug-in niet kunt gebruiken wanneer u onze website bezoekt via de browser van een mobiel toestel (smartphone of tablet). Wanneer u een mobiel toestel gebruikt, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gebruiksgegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: <ahref="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a >.

Door op deze link te klikken, wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst. Deze voorkomt dat informatie over uw bezoek van de website wordt overgedragen aan Google Analytics. Let op: de opt-out-cookie is alleen geldig voor deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd. Om blijvend te voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt, moet u opnieuw op de link klikken. Het gebruik van de opt-out-cookie is ook een mogelijk alternatief voor de bovenstaande plug-ins als u de browser op uw computer gebruikt.

Om de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, is Google Analytics op deze website voorzien van de code "anonymizeIp". Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van de IP-adressen worden verwijderd en dat uw IP-adres anoniem wordt verzameld (zogenaamde IP-masking). Uw IP-adres wordt in principe door Google vóór de overdracht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

2. Google AdWords
Wij maken gebruik van de Google AdWords-technologie, in het bijzonder van Conversion Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u op een door Google gezette advertentie klikt, wordt op uw pc een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. De cookies zijn 30 dagen geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op een bepaalde advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgeleid. Google AdWords-klanten ontvangen telkens een andere cookie. Het is niet mogelijk om cookies te volgen via de websites van AdWords-klanten.

De gegevens die worden verzameld met behulp van de conversion-cookie, zijn bedoeld om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die gebruik maken van Conversion-Tracking. Deze klanten krijgen informatie over het aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan Conversion-Tracking, kunt u dit voorkomen via de instellingen in uw browser, bijvoorbeeld door installatie van cookies in het algemeen te verhinderen. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook uitschakelen door uw browser zodanig in te stellen dat alleen cookies van het webadres 'googleadservices.com' worden geblokkeerd.

3. Google Remarketing
Wij maken gebruik van de Google Remarketing-technologie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met Google Remarketing worden advertenties getoond voor gebruikers die onze websites en online services al hebben bezocht en zich interesseren voor een bepaalde aanbieding. Binnen het Google-advertentienetwerk kunnen hierdoor gerichte en op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op onze website. Google Remarketing maakt gebruik van cookies voor deze analyse. Hierdoor kunnen onze bezoekers weer worden herkend zodra ze websites bezoeken in het advertentienetwerk van Google. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen op die manier gerichte en op interesses gebaseerde advertenties worden gezet, op basis van eerder bezochte websites van het Google-advertentienetwerk (die eveneens de remarketingfunctie van Google gebruiken).

Als u niet wilt dat gerichte, op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren via de link: https://www.google.com/settings/ads.


§ 8 Plug-ins


1. Facebook, Instagram en Twitter
Onze websites bevatten sociale plug-ins van de sociale netwerken "Facebook" (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), "Instagram" (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA) en "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Het is mogelijk dat via deze plug-ins ook persoonsgegevens worden verzameld over de bezoekers van de website en worden doorgestuurd aan de betreffende dienst en worden gekoppeld aan de betreffende dienst van de bezoeker.

Abellio verzamelt zelf geen persoonsgegevens via deze sociale plug-ins en het gebruik ervan. Om te voorkomen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker worden verzonden naar de aanbieders van de diensten in de VS, maken we op onze website gebruik van de zogenaamde Shariff-oplossing.  Hierdoor worden de betreffende sociale plug-ins op de website aanvankelijk alleen als grafische afbeeldingen weergegeven. Deze afbeeldingen bevatten een link naar de website van de betreffende aanbieder van de plug-in. Alleen wanneer u op een van de afbeeldingen klikt, wordt u doorgestuurd naar de dienst van de betreffende aanbieder. Deze oplossing garandeert dat persoonsgegevens niet automatisch worden doorgestuurd naar de aanbieders van de betreffende sociale plug-ins wanneer u onze website bezoekt. Als u op een van de afbeeldingen van de sociale plug-ins klikt, kunnen gegevens naar de betreffende aanbieder worden verzonden en daar worden opgeslagen. Als u niet op de afbeeldingen klikt, vindt geen gegevensoverdracht plaats tussen u en de betreffende aanbieder van de sociale plug-in. Op de volgende website vindt u meer informatie over de Shariff-oplossing: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na een klik op de sociale plug-in ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van ons online-aanbod hebt bezocht. Houd er rekening mee dat u geen account bij de betreffende dienst hoeft te hebben en ook niet ingelogd moet zijn. Als u echter al een gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder hebt en tijdens het bezoek van onze website al bent ingelogd, worden de door de sociale plug-in verzamelde gegevens rechtstreeks gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat gegevens worden gekoppeld aan uw profiel bij de betreffende aanbieder, moet u zich afmelden bij uw gebruikersaccount voordat u op een van de sociale plug-ins klikt.

Houdt u er rekening mee dat Abellio er geen invloed op heeft of en in welke mate de individuele aanbieders persoonsgegevens verzamelen. Wij zijn niet op de hoogte van de omvang, het doel en de opslagtermijnen van de betreffende gegevensverzameling. Wij wijzen u er echter op dat u ervan uit moet gaan dat via sociale plug-ins in ieder geval het IP-adres en toestelgerelateerde informatie worden verzameld en gebruikt. Bovendien is het mogelijk dat de betreffende aanbieders cookies plaatsen.

De omvang en het doel van de gegevensverzameling door de betreffende dienst en de verdere verwerking en gebruik van uw gegevens aldaar vindt u in de privacyverklaringen op de website van de betreffende dienst. Daar krijgt u ook meer informatie over uw bijbehorende privacyrechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

a) Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 USA https://help.instagram.com/478745558852511

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA https://twitter.com/privacy?lang=de


§ 9 Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Als u deze hyperlinks activeert, wordt u direct doorgeleid van onze website naar de website van de andere aanbieders. U herkent dit onder andere door wijziging van de URL. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijkheid van uw informatie op deze websites van derden, omdat wij geen invloed hebben op de naleving van privacyrechtelijke bepalingen door deze ondernemingen. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze ondernemingen vindt u direct op deze websites zelf.


§ 10 Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene ​de volgende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op inzage van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft met name recht te verzoeken om de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden; de categorieën van persoonsgegevens; de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt; de verwachte opslagtermijn; het bestaan van het recht op rectificeren, wissen of beperken van de verwerking of op bezwaar; het bestaan van het recht een klacht in te dienen; de bron van uw gegevens, indien die niet bij ons zijn verzameld; het doorgeven aan een derde land of internationale organisatie alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en eventueel nuttige informatie over de details ervan.
 • Volgens artikel 16 AVG kunt u onmiddellijk om rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens of vervollediging van persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen verzoeken.
 • Volgens artikel 17 AVG kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Volgens artikel 18 AVG kunt u om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u verwijdering ervan afwijst omdat u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U heeft het recht op grond van artikel 18 AVG eveneens als u op grond van artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking.
 • Volgens artikel 20 AVG kunt u erom verzoeken uw aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Volgens artikel 7, lid 3 AVG, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet mogen voortzetten.
 • Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of onze hoofdvestiging.§ 11 Recht van bezwaar

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens op de grondslag van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG, hebt u volgens artikel 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen of indien het bezwaar tegen direct marketing is gericht. In het geval van direct marketing heeft u een algemeen recht van bezwaar, waaraan wij ook gevolg zullen geven zonder dat u een specifieke reden opgeeft.


§ 12 Dataveiligheid en beveiligingsmaatregelen

Wij verplichten onszelf om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie of verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die regelmatig worden getoetst en aan de technologische vooruitgang aangepast. Hiertoe behoort onder andere het gebruik van erkende versleutelingsmethoden (SSL of TLS).
Wij wijzen u er echter op dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de regels voor gegevensbescherming en de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen niet in acht worden genomen door andere personen of instellingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Met name kunnen niet-versleuteld verstrekte gegevens – bijvoorbeeld als dit per e-mail gebeurt – door derden worden meegelezen. Hierop hebben wij technisch geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem verstrekte gegevens door versleuteling of anderszins te beschermen tegen misbruik.